Voorwaarden

bannerAbout

Voorwaarden

Deze overeenkomst bevat de algemene voorwaarden voor het gebruik van WELLDONE ELECTRONICS LTD.Website.Zoals gebruikt in deze Overeenkomst: (i) verwijst "wij", "ons" of "onze" naar WELLDONE ELECTRONICS LTD.;(ii) "u" of "uw" verwijst naar de persoon of entiteit die de "internetsite" gebruikt; (iii) "internetsite" verwijst naar alle zichtbare pagina's (inclusief paginakoppen, aangepaste afbeeldingen, knoppictogrammen, links en tekst) , onderliggende programmacode en bijbehorende diensten en documentatie van deze site; en (iv) "Partner" verwijst naar een derde partij waarmee WELLDONE ELECTRONICS LTD. een versie van deze internetsite heeft gemaakt of die WELLDONE ELECTRONICS LTD. heeft geautoriseerd om te linken naar deze internetsite of met wie WELLDONE ELECTRONICS LTD. een gezamenlijke marketingrelatie heeft. Door deze internetsite te bezoeken, te browsen en/of te gebruiken, erkent u dat u deze voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee instemt gebonden te zijn aan deze voorwaarden en voorwaarden en voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.
 

1. Gebruikslicentie

Wij verlenen u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare licentie om de internetsite alleen te gebruiken voor het beheren van uw aankoopproces, inclusief het bekijken, aanvragen, goedkeuren en bestellen van producten voor uzelf of namens uw bedrijf.Als licentiehouder van de internetsite mag u geen rechten die u hebt bij het gebruik van deze internetsite verhuren, leasen, een zekerheidsbelang verlenen in of anderszins overdragen.U bent verder niet bevoegd om de aankoopbeheer- en verwerkingsdiensten van deze internetsite door te verkopen.
 

2. Geen garantie/disclaimer

WELLDONE ELECTRONICS LTD.en haar partners garanderen niet dat uw gebruik van de internetsite ononderbroken zal zijn, dat berichten of verzoeken zullen worden afgeleverd, of dat de werking van de internetsite foutloos of veilig zal zijn.Bovendien zijn de beveiligingsmechanismen geïmplementeerd door WELLDONE ELECTRONICS LTD.en haar partners kunnen inherente beperkingen hebben, en u moet zelf bepalen of de internetsite voldoende aan uw eisen voldoet.WELLDONE ELECTRONICS LTD.en haar partners zijn niet verantwoordelijk voor uw gegevens, ongeacht of deze zich op onze of uw servers bevinden.
U bent verantwoordelijk voor al het gebruik van uw account en het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en informatie.We raden u af om uw wachtwoord en rekeningnummer met wie dan ook te delen;dergelijk delen is geheel op eigen risico.Kies daarom een ​​uniek, niet voor de hand liggend wachtwoord en verander uw wachtwoorden vaak.
De WELLDONE ELECTRONICS LTD.Internetsite en de inhoud ervan worden geleverd "zoals ze zijn" en WELLDONE ELECTRONICS LTD.en haar partners geven geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot deze site, de inhoud of enig product.WELLDONE ELECTRONICS LTD.en haar Partners wijzen hierbij uitdrukkelijk alle garanties, expliciet of impliciet, van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk af.Deze disclaimer van WELLDONE ELECTRONICS LTD.en zijn Partners hebben op geen enkele manier invloed op de eventuele fabrieksgarantie die aan u wordt doorgegeven.WELLDONE ELECTRONICS LTD., haar partners, leveranciers en wederverkopers zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor gederfde inkomsten, gederfde winst, bedrijfsonderbreking, verloren informatie of gegevens, computeronderbreking en dergelijke) of aanschafkosten van vervangende goederen of diensten die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van producten of het gebruik of onvermogen om deze internetsite te gebruiken, zelfs als WELLDONE ELECTRONICS LTD.en/of zijn Partners op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade, of van enige claim door een andere partij.WELLDONE ELECTRONICS LTD.en haar Partners verklaren of garanderen niet dat de informatie op deze internetsite juist, volledig of actueel is.Deze beperkingen blijven van kracht na beëindiging van deze overeenkomst.
 

3. Titel

Alle titels, eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten op de internetsite blijven in handen van WELLDONE ELECTRONICS LTD., haar Partners en/of haar leveranciers.Copyrightwetten en -verdragen beschermen deze internetsite en u mag geen eigendomsvermeldingen of labels op de internetsite verwijderen.Door het gebruik van deze internetsite worden geen intellectuele eigendomsrechten op u overgedragen.
 

4. Upgrades

WELLDONE ELECTRONICS LTD.en haar Partners behouden zich het recht voor om de internetsite naar eigen goeddunken bij te werken en te upgraden zonder kennisgeving aan u, met inbegrip van maar niet beperkt tot het wijzigen van functionaliteit, gebruikersinterface, procedures, documentatie of een van de voorwaarden van deze overeenkomst.WELLDONE ELECTRONICS LTD.verder behoudt zich het recht voor om de hierin en in het beleid vervatte voorwaarden en bepalingen te wijzigen door ze op de internetsite te plaatsen.Als een update, upgrade of wijziging voor u onaanvaardbaar is, is uw enige mogelijkheid om uw gebruik van de internetsite te staken.Uw voortgezet gebruik van de internetsite na een wijziging in onze site of het plaatsen van een nieuwe overeenkomst op onze site vormt een bindende aanvaarding van de wijziging.
 

5. Verbod op wijziging

Onder de voorgaande licentie is het verboden de broncode voor de werking van de internetsite te wijzigen, te vertalen, opnieuw te compileren, uit elkaar te halen of te reverse-engineeren of anderszins te proberen de broncode voor de werking van de internetsite af te leiden of afgeleide WELLDONE ELECTRONICS LTD te creëren.op basis van de internetsite of delen van de internetsite.Voor de doeleinden van deze Overeenkomst betekent "reverse engineering" het onderzoek of de analyse van de software van de internetsite om de broncode, structuur, organisatie, intern ontwerp, algoritmen of versleutelingsapparatuur te bepalen.
 

6. Beëindiging

Deze licentie wordt automatisch beëindigd na onze kennisgeving aan u als u zich niet houdt aan de hierin beschreven voorwaarden.WELLDONE ELECTRONICS LTD.heeft het recht om de licentie van een gebruiker op elk moment om welke reden dan ook te beëindigen.Een dergelijke beëindiging kan uitsluitend worden gebaseerd op het oordeel van WELLDONE ELECTRONICS LTD.en/of haar Partners.
 

7. Andere disclaimers

WELLDONE ELECTRONICS LTD.en haar Partners zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens u voor enige vertraging of niet-uitvoering onder deze Overeenkomst als een dergelijke vertraging of storing het gevolg is van brand, explosie, arbeidsconflict, aardbeving, ongeval of ongeval, gebrek of storing van transportfaciliteiten en/of diensten, het ontbreken of uitvallen van telecommunicatiefaciliteiten en/of diensten, waaronder internetdiensten, epidemieën, overstromingen, droogtes, of wegens oorlog, revolutie, burgerlijke onlusten, blokkade of embargo, overmacht, onvermogen om de vereiste licentie, vergunning te verkrijgen of autorisatie, of op grond van een wet, proclamatie, verordening, verordening, eis of vereiste van een overheid of op grond van welke andere oorzaak dan ook, al dan niet vergelijkbaar met de opgesomde, buiten de redelijke controle van WELLDONE ELECTRONICS LTD.en haar Partners.
Deze overeenkomst vertegenwoordigt de volledige overeenkomst met betrekking tot deze licentie en kan alleen worden gewijzigd door een schriftelijke wijziging die door beide partijen wordt uitgevoerd.
Indien een bepaling van deze Overeenkomst als niet-afdwingbaar wordt beschouwd, zal deze bepaling alleen worden hervormd voor zover nodig om deze afdwingbaar te maken.
U verklaart en garandeert dat u, als de persoon die elektronisch instemt met de voorwaarden van deze Overeenkomst, gemachtigd en gemachtigd bent om namens uzelf en elke organisatie die u beweert te vertegenwoordigen, in te stemmen met deze Overeenkomst.